Tillståndsansökan vattenuttag Tolken

Borås är en modern och växande stad. Det är viktigt att stadens infrastruktur växer i takt med Borås utveckling och möjliggör att boråsarna kan nyttja stadens infrastruktur.

Domstolen har kungjort ansökan om tillstånd för bortledande av ytvatten från Tolken

Den 30:e maj kungjorde Mark- och miljödomstolen i Vänersborg ansökan om vattenuttag i sjön Tolken. Synpunkter på ansökan kan göras fram till och med 9 september 2023.

Synpunkter skickas till Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg eller via e-post mmd.vanersborg@dom.se. Ange fullständiga kontaktuppgifter och gärna även e-postadress i yttrandet. Ange också domstolens målnummer M 5260-21.

Kompletterad ansökan om tillstånd för bortledande av ytvatten från Tolken

Efter det att bolaget har besvarat ett antal frågeställningar från Mark- och miljödomstolen i Vänersborg, har bolaget kompletterat ansökan och skickat in den till domstolen.  Nu väntar vi på att domstolen ska kungöra ansökan och därefter är det möjligt för alla intresserade att bemöta ansökan.

Nedan kan ansökan och dess olika bilagor laddas ner.

Ytterligare komplettering av ansökan Pdf, 206.6 kB.
Bilaga 1 - Samrådsredogörelse kompletterande samråd Pdf, 4.8 MB.
Bilaga 2 - Kompletterande MKB Pdf, 12.6 MB.
Bilaga 3 - Kompletterande TB Pdf, 16.5 MB.
Bilaga 4 - Mailkonversation med kommunala Lantmäterimyndigheten Pdf, 142.2 kB.
Bilaga 5 - Kontaktuppgifter fastighetsägare, bedömda sakägar Pdf, 54.3 kB.e
Bilaga 6 - Kontaktuppgifter, fastighetsägare med brunnar jord- eller sjövärmeanläggningar Pdf, 146.9 kB.
Bilaga 7 - Ersättning till sakägare Pdf, 458 kB.
Bilaga 8 - PM från Sweco med svar på kompletteringspunkterna Pdf, 399.8 kB.

Kompletterande skriftligt samråd

Borås Energi och Miljö AB i Borås Stad inbjuder till kompletterande skriftligt samråd enligt 6 kap. miljöbalken för ändring av tidigare ingiven ansökan enligt 11 kap. miljöbalken om tillstånd till uttag av vatten från Tolken samt utförande av tillhörande anordningar för vattenförsörjning inom Borås Stad.

Samrådsunderlag

Kompletterande samrådsunderlag för Tolken vattenuttag. Pdf, 664.5 kB.

Ansökan om tillstånd för bortledande av ytvatten från Tolken

Ansökan är inskickad till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. I och med detta är det domstolen som övertar kommunikationen med alla parter som är inblandade i målet. Detta är av rättssäkerhetsskäl och för att alla synpunkter ska kunna ligga till grund för domstolens prövning.

Ansökan ska först ut på kompletteringsremiss till vissa myndigheter och Borås Energi och Miljö ska därefter komplettera eventuellt återstående delar. Efter att ansökan sedan kungjorts i dagspressen är den färdig och möjlig för alla intresserade att bemöta. Däremot kan det inte längre ske någon kommunikation direkt mellan sakägare och Borås Energi och Miljö utan all kommunikation ska ske i den form som domstolen bestämmer och till domstolen. Frågor och påståenden som skickas direkt till Borås Energi och Miljö kommer av denna anledning inte att besvaras eller bemötas.

Nedan kan ansökan och dess olika bilagor laddas ner.

Tillståndsansökan slutlig handling 2021-12-20 Pdf, 12.5 MB.
Bilaga 1 – Fullmakt Pdf, 169.3 kB.
Bilaga 2 – Registreringsbevis Pdf, 109.9 kB.
Bilaga 3 – Nyttjanderättsavtal Sundholmen 2_2 Pdf, 3.4 MB.
Bilaga 4 – Västerbygdens vattendomstol AM 22_1928 Pdf, 3.9 MB.
Bilaga 5 – Beslut om vattenskyddsområde Pdf, 948.2 kB.
Bilaga A Teknisk Beskrivning Tolken Vattentäkt inkl. bilagor Pdf, 21 MB.
Bilaga B – Tolken Vattentäkt MKB inkl. bilagor Pdf, 87.8 MB.

Dialogmöte - Framtida dricksvattenförsörjning i Borås


Presentation från dialogmötet 30 september. Pdf, 4.3 MB.

Presentation och inspelning från samråd samt samrådsunderlag

För att informera om den planerade verksamheten och ge möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter, hölls ett samrådsmöte i digital form den 26 april kl. 18.00. Nedan kan du se en inspelning från mötet.

Ladda ner presentation från mötet Pdf, 3.3 MB.

Se samrådsunderlag Pdf, 2 MB.

Kungörelse Pdf, 29.9 kB.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.