Nu framtidssäkrar vi Borås dricksvatten

Borås är en modern och växande stad. Det är viktigt att stadens infrastruktur växer i takt med Borås utveckling och möjliggör att boråsarna kan nyttja stadens infrastruktur.

Borås dricksvatten behöver kompletteras med ett nytt vattenverk. Infrastrukturen behöver uppgraderas för att säkerställa kapacitet, kvalitet och redundans av dricksvattenproduktionen. Projektet med ett nytt vattenverk kommer att finansieras via VA-taxan och på så vis betalas av boråsarna som nyttjar VA-tjänsterna.

Bakgrund till projektet

Sjöbo vattenverk togs i drift 1932. Sjöbo vattenverk förser ca 95 000 boråsare med dricksvatten. Vattenverket står inför ett omfattande renoveringsbehov som är komplicerat och skulle innebära risker för dricksvattenkvalitén om det ska utföras under ordinarie drift. Därför måste Borås Energi och Miljö planera för en ersättningsproduktion i god tid. Det är en av anledningarna att ett nytt vattenverk behöver byggas så att underhållsarbetena kan utföras.

En annan anledning är att kapaciteten behöver ökas för att möjliggöra stadens utveckling med fler invånare och etablering av fler företag/verksamheter samt att redundansen ur ett säkerhetsperspektiv behöver åtgärdas med att ta råvatten ur olika vattentäkter och att ha fler vattenverk som kan producera dricksvatten till boråsarna. Ökad säkerhet och vattenkvalitet kan lösas med ett nytt vattenverk som då förses med ytterligare skyddsbarriärer.

Under 2020 godkände bolagets styrelse, kommunstyrelse och kommunfullmäktige att Borås Energi och Miljö genomför en detaljstudie och ansöker om tillstånd för vattenverksamheten samt tar fram ett beslutsunderlag som ska ligga till grund för ett investeringsbeslut gällande ett nytt vattenverk.

Därför behöver projektet genomföras:

 • Kapaciteten vid vattenverket i Sjöbo behöver förstärkas inom några år.
 • Den mikrobiologiska barriärverkan behöver utökas.
 • Vi behöver skapa redundans i dricksvattenförsörjningen och vattenverket som är från 1932 behöver renoveras.
 • En begränsad kapacitet och redundans skulle hämma stadens utveckling med nya invånare och nya företag/verksamheter.

Vad händer nu i projektet?

Borås Energi och Miljö har inlett arbetet med en detaljstudie och tillstånd för vattenverksamhet som kommer att mynna ut i ett beslutsunderlag som bolagets styrelse kommer ta beslut om. Därefter kommer Borås kommunstyrelse och kommunfullmäktige även fatta beslut innan projektets genomförandefas kan startas upp.

Den justerade tidplanen är att detaljstudien och tillståndsansökan ska vara klar under hösten 2024 och att beslutsunderlaget ska lyftas upp till beslut under våren 2025. Under 2025 kan projektets genomförandefas påbörjas.

I framtagande av tillståndsansökan enligt 11 kap. miljöbalken ingår uttag av vatten från Tolken för produktion av dricksvatten samt utförande av tillhörande anordningar såsom intagskonstruktion och intagsledning. Ansökan lämnades in till Mark- och miljödomstolen under hösten 2021 och innehöll samråd- och prövningsprocess, tillhörande tekniska beskrivningar och miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken där verksamhetens miljöpåverkan beskrevs. Samrådsprocessen pågick under våren 2021. Ett digitalt samrådsmöte har ägt rum via Teams för allmänheten och särskilt berörda där Borås Energi och Miljö informerade om den planerade verksamheten och gav möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Mötet ägde rum den 26 april 2021.

De utredningar och kompletterande undersökningar som avses utföras inom detaljstudien och för tillståndsansökan är:

 • Biologiska undersökningar i form av bl.a. bottenfauna och fisk i närmast nedströmsliggande strömsträcka, landinventering inkl. naturvärdesinventering, inventering av vattenvegetation och bottenfauna vid landanslutningarnas grundområde, bedömning av stormusslor och fisk i Gingri naturfåra.
 • Hydrologiska studier, dvs vattenstånd i sjön och flödet ur Tolken till Viskan till följd av vattenuttaget samt hur denna påverkan kan minimeras genom annan reglering av Tolken. Även hydrogeologiska studier längs med den tilltänkta överföringsledningen kommer att utföras, där bland annat brunnsinventering är en del av detta.
 • Process- och byggtekniska lösningar, övergripande planer och vyer inkl. visualiseringar, lämplig placering för vattenverk och råvattenpumpstation samt ledningsdragningar. Efter hittills genomförda utredningar bedöms det att den bästa lokaliseringen för ett nytt vattenverk är i utkanten av Dalsjöfors. Den exakta placeringen utreds just nu och kommer att samverkas med berörda intressenter, t ex markägare och närboende. Det kommer även att utföras en frivillig prövning för vattenverkets föreslagna placering och verksamhet.

Utredningarna och kompletterande undersökningar kommer att vara klara under hösten/vintern 2023.

Sjön Tolken har bäst förutsättningar

Borås Energi och Miljö har utrett olika alternativ till råvattentäkt till det nya vattenverket. Både grundvatten- och ytvattentäkter har ingått i utredningen.

Utredningen har kommit fram till att Tolken är den sjö som har bäst förutsättningar för att kunna fungera som råvattentäkt med avseende på möjlig uttagskapacitet. Tolken har den bästa vattenkvaliteten av de olika alternativen, vilket innebär att vattenreningsprocessen kräver minst kemikalier. Tolkenalternativet innebär minst energiåtgång för att pumpa vatten till Borås, detta tillsammans med att sjön har den bästa vattenkvaliteten leder till att alternativet också har lägst driftkostnader. I och med valet av Tolken kommer Borås få redundant inmatning i dricksvattennätet tillsammans med Öresjö. Alternativet Tolken bedöms vara det mest kostnadseffektiva alternativet.

Sammanfattningsvis har bolaget kommit fram till att Tolken är det mest fördelaktiga alternativet och är det inriktningsalternativet som kommer behandlas för fortsatt utredning.

Frågor och svar

Har alltid Tolken varit huvudalternativet till ny vattentäkt?

Totalt sett har åtta olika alternativ till framtida vattentäkt utretts. I inledande studier var både Frisjön och Säven tänkbara alternativ till Tolken. Men ju fler studier som gjorts har Tolken visat sig vara det bästa alternativet till att komplettera Öresjö som framtida huvudvattentäkter med Ärtingen som reservvattentäkt.

Finns det fördelar och nackdelar med att Tolkens vatten rinner ut i Viskan och vidare till Öresjö?

Att Tolkens vatten återlämnas till Viskan, efter det att vattnet har använts och renats, är en bra princip. Då blir det totalt sett balans i vattensystemet och gynnar vattnets kretslopp.

Tolken är förbunden via Viskan med Öresjö. Även om det skulle bli en förorening i Öresjö eller Tolkens vatten kan Sjöbo vattenverk leverera dricksvatten genom att använda reservvattentäkten Ärtingen. Skulle det bli en förorening i Öresjö eller Ärtingen påverkas inte Tolkens vatten. Därför finns det bra redundans med alternativet med Tolken som ny råvattentäkt.

Vad menas med framtida dricksvattenförsörjning?

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. I vårt ansvar som huvudman för dricksvattenförsörjningen i Borås Stad ska vi se till att dricksvattenförsörjningen säkerställs för boråsarna i ett flergenerationsperspektiv.

Varför behövs ett nytt vattenverk?

Borås är en stad som utvecklas med fler och fler invånare och verksamheter. Dagens dricksvattenförsörjning sker via Sjöbo vattenverk och vattenuttag i Öresjö. Ärtingen används som reservvattentäkt.

Sjöbo vattenverk byggdes 1932 och börjar närma sig maximal kapacitet. Dessutom behöver vitala anläggningsdelar renoveras. Renoveringar som både är riskfyllda och komplicerade att utföra under ordinarie drift. Därför behöver vi ha ett nytt vattenverk i drift innan renoveringsarbetet kan påbörjas.

Varför vill vi inte ta allt framtida vatten från Öresjö?

Idag används Öresjö som boråsarnas råvattentäkt för dricksvattenproduktion. Sjön Ärtingen används som reservvattentäkt.

Nu när dricksvattenproduktionen ska kompletteras med ett nytt vattenverk vill vi även ur ett redundans- och säkerhetsperspektiv komplettera med ytterligare en vattentäkt.

Råvatten kommer även fortsättningsvis komma från Öresjö och Ärtingen som vattentäkter tillsammans med ytterligare en.

Varför bygger man inte ett nytt vattenverk bredvid Sjöbo vattenverk?

Rent teoretiskt skulle ett nytt vattenverk kunna placeras vid Sjöbo och att råvatten levereras via ledningar till ett nytt vattenverk. Men ur ett säkerhetsperspektiv vill vi inte placera två vattenverk bredvid varandra nu när vi ska säkerställa dricksvattenförsörjningen ur ett flergenerationsperspektiv.

Hur många olika alternativ till vattentäkt har studerats?

I inledande studier studerades åtta olika alternativ. Frisjön, Säven och Tolken samt ett antal grundvattenalternativ. Därefter gjordes fördjupade studier för Frisjön, Säven och Tolken.

Analysen resulterade i att Tolken bedömdes som det klart bästa alternativet att utreda vidare.

Vilken metod har valts för att jämföra de olika alternativen?

I förstudien har det använts en metod som kallas multikriterieanalys. Det är en vanlig metodhantering i stora samhällsprojekt. Bland annat har metoden använts i liknande infrastrukturprojekt.

I analysen jämförs ett antal olika kriterier i respektive alternativ. I vår analys har kriterierna genomförandetid, leveranssäkerhet, vattenkvalitet, social/miljö använts.

Vilken viktning har använts i utvärderingen?

I utvärderingen har följande viktning använts för de olika huvudkriterierna; Genomförandetid (10 %), Leveranssäkerhet (40 %), Vattenkvalitet (40 %), Miljö/Socialt (10 %).

Samma viktning har använts i andra liknande vattenprojekt i Sverige.

Har man lutat sig mot en nästan 20 år gammal miljöanalys (från 2004)? (inkommen fråga från intressent)

Vid valet av sjön Tolken har flera olika utredningar legat till grund. Vilket redovisas i tillståndsansökan. Det är riktigt att en av utredningarna är ”Naturvårdsbedömning av stora sjöar i Borås Kommun” (Miljöskyddskontoret 2004).

Det finns inte någon merkostnad i budgeten för eventuell överklagan vilket väl är mer regel än undantag idag att det sker? (inkommen fråga från intressent)

Eventuella överprövningar i upphandlingen och en eventuell överklagan av tillståndsärendet för vattenuttag kommer framför allt beaktas tidsmässigt och kostnadsmässigt i budgeten, som kommer ingå i investeringsbeslutet för byggnationen av projektet. Dessa delar är även beaktade i gjord riskanalys och kommer även att beaktas i riskanalyser inför investeringsbeslutet för byggnation av projektet.

Se tidplan projektfaser och övergripande aktiviteter.

Det har inte klargjorts och officiellt redovisat var det tänkta vattenverket kommer att placeras? (inkommen fråga från intressent)

Lokaliseringsutredningen är ännu inte slutförd. Hittills har lämpliga områden identifierats som passar in tekniskt med tanke på höjdskillnader i terrängen och markförhållanden.

Många intressenter i projektet

Projektet som helhet har många olika intressenter. Målet är att löpande kommunicera med intressenterna och uppdatera vad som händer inom projektet. Med tanke på att Tolken ligger i både Borås- och Ulricehamns kommun är även beslutsfattare och närboende i Ulricehamn viktiga intressenter.

Följande externa intressenter har identifierats:

 • Tillsynsmyndigheter
 • Samrådsparter
 • Lokala intresseföreningar
 • Kraftproducenter
 • Ulricehamns kommun
 • Entreprenörer, samarbetspartners
 • Markägare
 • Närboende
 • Boråsare, som bor och verkar i staden

Har du frågor om arbetet som ska genomföras får du gärna höra av dig till ansvarig projektledare.
Anders Fransson, projektledare, Borås Energi och Miljö. Mobil: 0768-88 74 76. E-post: info@borasem.se

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.