Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
 • Fortsatt intrimningsarbete på Sobacken

  Nu börjar vi se slutet på genomförandefasen av projektet med Energi- och Miljöcenter på Sobacken. Arbetet ute på Sobacken påbörjades i april 2015 och till hösten räknar vi med att både avloppsrenings- och kraftvärmeverket ska gå i kommersiell drift. I Kretsloppsveckan i september 2019 kommer anläggningarna att officiellt invigas.

  Avloppsreningsverket har varit igång sedan i slutet på maj 2018. Intrimning, provdrift och prestandaprov är genomfört på anläggningen.
  Arbete med vårt nya kraftvärmeverk på Sobacken fortsätter med full intensitet. I mitten på december 2018 började kraftvärmeverkspannan att eldas med biobränsle och har sedan dess legat på en hög belastning och levererat fjärrvärme till kunderna i Borås. Den 1:a mars 2019 påbörjades enligt tidplan, provdriften av biopannan och provdriften beräknas pågå i 30 dagar.

  Några förklaringar:
  Provdrift. Störningsfri drift under en fastställd period.
  Prestandaprov. Uppvisa att anläggningen uppfyller kontrakterad prestanda.
  Godkänd provdrift, prestandaprov och slutbesiktning resulterar i ett övertagande av anläggningarna.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Pannan levererar fjärrvärme

  Intrimningsarbetet på vårt nya kraftvärmeverk på Sobacken går enligt plan. Sedan i mitten på december har pannan eldats med biobränsle och panneffekten har legat i snitt på ca 70 MW. Maxlasten på pannan är dimensionerad till 120 MW. Värmen har levererats in på vårt fjärrvärmenät och bidragit till boråsarnas uppvärmning den senaste månaden.Inom de närmaste veckorna kommer turbinen och rökgaskondenseringsanläggningen att successivt driftsättas. Provdriften är planerad till den 1 mars. Spännande tider. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Tänt var det här

  Under ett par veckors tid har vi torreldat pannna på Sobacken för att torka ur fukt ur olika komponenter och byggnadsdelar. Men häromdagen började vi elda några kubik med biobränsle.
  Nu tar vi steg för steg med att driftsätta vårt nya bioeldade kraftvärmeverk på Sobacken. Torreldning pågår och renblåsning av alla ledningar mellan panna och turbin pågår. Målet är att komma igång med kontinuerlig eldning av biobränsle i mitten av december. Provdriften av anläggningen är planerad att starta 1 mars 2019.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Pumpstationen på Gässlösa byter fasad

  Pumpstation på Gässlösa. På Gässlösa har vi byggt och driftsatt en av norra Europas största pumpstationer. Pumpstationen består av 6 pumpar som tillsammans kan uppnå en maxkapacitet på 9 600 kubikmeter per timma vid fullt flöde. Pumpstationen pumpar ut boråsarnas avloppsvatten till vårt nybyggda avloppsreningsverk på Sobacken. Maxkapaciteten ska klara extrema förhållanden och hantera stadens expansion som kommer att medföra ett större avloppsflöde till avloppsreningsverket på Sobacken i framtiden.

  Nu håller pumpstationen även på att färdigställas exteriört. På fasaden monteras en träfasad med syftet att pumpstationen ska smälta in i omgivningen på ett fint sätt. Arkitekt är White Arkitekter AB.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Kraftvärmeverket finjusteras

  Om drygt två månader planerar vi att tända vårt bioeldade kraftvärmeverk. Drygt en månad senare kommer även ångproduktionen komma igång. Just nu pågår en mängd olika aktiviteter för att tidplanen ska hålla och detaljer stora som små håller på att finjusteras. Effekten på pannna är 120 MW. Biobränslet kommer att omvandlas till 155 GWh förnybar el och 375 GWh miljösmart fjärrvärme. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Skorstenen håller på att monteras

  Nu håller kraftvärmeverkets skorsten på att monteras. Totalt kommer skorstenen bli 80 m hög. Skorstenen levereras i 4 delar där varje del är 20 m. Delarna skarvas ihop och lyfts på plats del för del. I slutet på veckan ska montaget vara färdigt. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Snart inkoppling av ledningarna

  Fjärrvärmerören som ska gå mellan Sobacken och Ryaverket närmar sig nu allt mer Ryaverket. Bäckeskogsleden korsas och är därmed avstängd för trafik ytterligare en vecka t o m 14 september. Arbete pågår i Parkstaden och främst på Hallandsgatan som nu är enkelriktad för trafik. Om ett par veckor kommer även Parkgatan att korsas och det planeras till slutet september – oktober. Arbeten sker även vid Ramnasjön och Katrinebergsgatan. Successivt håller ledningarna på att fyllas med fjärrvärmevatten och rören provtrycks. Driftsättning av ledningarna kommer att ske i början på december. Hyfsat besvärligt idag- men superbra i morgon. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Bakterierna börjar vakna

  Slam- och rötningsanläggning Sobacken. Här är vår nya slam- och rötningsanläggning på Sobacken. Anläggningen har börjat ta emot och
  förbehandla avloppsslam och successivt håller biogasproduktionen på att starta upp. Den här anläggningen har jämfört med vår gamla anläggning på Gässlösa, större kapacitet att ta emot externt slam från andra städer som inte själva har möjlighet att behandla avloppsslam så som vi kan.

  Rötningsanläggningen är byggd på en sk termofil rötningsprocess som innebär att rötkamrarna kommer att hålla ca 55 grader (termofil bakteriekultur) . PURAC har byggt anläggningen.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Insyn i kraftvärmeverket

  De senaste veckorna har byggnationen av kraftvärmeverket varit intensiv. För ca två veckor sedan lyftes turbinen in i byggnaden, tak och väggar monteras och just nu monteras fönsterfasaden. Inom ett par veckor kommer byggnaden vara tät. Enligt tidplanen ska pannan tändas upp under december i år och provdriften av anläggningen inledas i mars 2019. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Avloppsreningsverket igång

  Avloppsreningsverket på Sobacken. Fredagen den 18:e maj började vi pumpa ut avloppsvatten från vår nya pumpstation på Gässlösa ut till
  vår nya anläggning på Sobacken. Hitills har allt gått bra, intrimningen kommer att pågå ett par veckor för att i början på juni släppa på hela avloppsflödet ut till Sobacken och vårt nya avloppsreningsverk. Nu under intrimningen arbetar vi med att få igång de biologiska reningsstegen, detta sker genom att vi bland annat ympar in slam från vårt gamla reningsverk på Gässlösa in i de nya processerna på Sobacken.
  Det nya avloppsreningsverket kommer när allt är i full drift att lämna ifrån sig ett av världens renaste avloppsvatten. Så snart kan boråsarna spola med rent samvete.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Fjärrvärmerören närmar sig Ryaverket

  Nu pågår det ledningsarbeten på många ställen i stan. Fjärrvärmerören som ska gå mellan Sobacken och Ryaverket närmar sig nu allt mer Ryaverket. Arbeten sker vid Ramnasjön och Parkstaden. På bilden kan man se ledningsförläggningen som görs i Sinnenas Park. Alingsåsvägspassagen är gjord och nu grävs det på båda sidor om vägen. I höst ska allt vara klart för då tänder vi kraftverkspannan ute på Sobacken. Hyfsat besvärligt idag- men superbra i morgon. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Dags för finplanering på Sobacken

  Ytterligare ett kontrakt har skrivits under inom Energi och Miljöcenterprojektet på Sobacken i Borås.
  Den här gången är det ett avtal som rör finplaneringen gällande EMC- projektet. På bilden tar Kanonadens VD Ola Forsell i hand med vår tf. VD Anna Johansson.
  - Vi på Borås Energi och Miljö är väldigt glada över att Kanonaden som är en lokal entreprenör vill vara vår partner gällande finplaneringen till EMC-projektet.
  Det känns extra bra då Kanonaden precis som vi satsar på att minimera de fossila bränslena och lägger stor kraft på att skydda miljön. Genom att vi är aktiva och förutseende i planeringen tillsammans kommer vi kunna arbeta effektivare och därmed minska miljöbelastningen säger Borås Energi och Miljös tf. VD Anna Johansson.
  Finplaneringen är en del av de anslutande entreprenaderna och omfattar ytskikt såsom bärlager, beläggningar, gräsytor, planteringar samt utrustning såsom murar och belysning av allmänna ytor. Även avledning av ytvatten ingår med tillhörande brunnar och ledningssystem. Kontraktssumman uppgår till 54 miljoner kronor.- Vi är väldigt stolta och glada att få vara med och lägga den sista finishen på EMC-projektet på Sobacken i Borås. Extra kul är det då vi på Kanonaden är en lokal entreprenör inom mark och anläggning med miljöhänsyn som en naturlig del av vår beslutsprocess. Vi ser fram emot detta och hoppas på ett bra samarbete, säger Kanonadens VD Ola Forsell.Arbetena kommer att utföras med början april 2018 och kommer att sträcka sig till halvårsskiftet 2019. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Tunga lyft & filminspelning

  I veckan så har stora och tunga delar lyfts på plats till vårt nya Kraftvärmeverk: Bland annat en luftrörsvärmare och en matarvattentank.Här på bilden så lyfts en av två stycken economizers på plats, de väger hela 80 ton styck. Vad är då en economizer kanske du undrar?Det är en typ av en underkylare som använder en del av det totala köldmedieflödet vanligtvis 10–20 % från kondensorn för att kyla det resterande köldmedieflödet. Dvs, vi tar vara på energi som annars hade gått till spillo och omvandlar det till fjärrvärme.Det är ofattbara vikter som hanteras vid bygget. Även antalet människor som jobbar med våra nya anläggningar på Energi- och Miljöcentret är av imponerande siffror, förtillfället 250 stycken. Fantastiskt exempel på när logistik fungerar som bäst.
  Läs mer
  1 kommentar
 • Alingsåsvägen planerad avstängning

  Tidigare har vi visat hur entreprenören Veidekke startade förberedelserna för att lägga ner rören i Ramnasjön, ett arbete som nu kommit en bit på väg. Nu sker även arbete i Sinnenas park och längs med Alingsåsvägen. Sinnenas park har under hösten förberetts genom att träd och buskar tagits bort. Samt att vägen har bredats för att kvarhålla den tvåfiliga vägen för trafiken. Cykel och gångbana leds om med skyltning.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Taklagsfest AVLOPPSpumpstationen


  Förra veckan var det taklagsfest på pumpstationen på Gässlösa. Detta för att fira att taket var på plats och att det i princip är en tät byggnad. Nästan alla dörrar och fönster är monterade på plats. Borås Energi och Miljö och entreprenörerna Veidekke åt smörgåstårta gemensamt och firade delmålet. 
   
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Rörarbetena igång vid och i Ramnasjön

  Nu har överföringsledningarna kommit fram till Ramnasjön. Många kluriga passager har passerats på sin väg fram till Ramnasjön. Fjärrvärmerör har lagts i Viskan, det har borrats under järnvägen på två ställen, borrning har skett under riksväg 40. 
  Nu håller rör på att svetsas ihop uppe på marken, rören ska sedan sänkas ner i sjön och läggas på rörbryggor. Rörbryggorna kommer att sättas fast med hjälp av pålning och görs för att rören ska ligga stabilt på Ramasjöns botten. Arbetena kommer att pågå fram på vårkanten i Ramnasjön. Den första april är det sagt att fågelkolonin ska flytta hem till Ramnasjön igen och då ska alla arbeten vara klara. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Överföringsledningen korsar Viskan

  Ledningen svetsas ihop i lämpliga längder(1) att transportera till sjösättningsrampen, därefter svetsas dessa längden ihop på plats (2). Före "muffning" provas svetsen med 100% röntgen och täthetsprovning med vacuum. Efter godkända resultat lanseras ledningen ner i Viskan i spontlådan som tidigare grävts ur. Massorna har provtagits och sorterats så att förorenade massor kunnat tas om hand. Därefter har ändarna på spontlådorna öppnats och schakt mellan dessa har kunnat göras så att ledningen tillslut hamnar under befintlig botten på Viskan.  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Skorsten lyfts på plats

  Under förmiddagen den 26 september var LBC på plats med en mobilkran. Anledningen till detta var att montera skorstenen till kolfilterbyggnaden i avloppsreningsverket. Lyftet av den 18 meter höga skorstenen, som ska reducera lukterna från avloppet, gjordes utan större problem. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Pumpstationen på Gässlösa tar form

  Vid den nya pumpstationen på Gässlösavägen är det mycket på gång. Just nu drar man upp sponten som omgärdat pumpstationen för att kunna fortsätta återfylla runt byggnaden. Dessutom pågår betongarbeten då valvet och golvet till första våningen ska gjutas. Pumpstationen består av tre våningar: en källardel med pump- respektive sumprum, en mellanvåning med elinstallationer och ett övre plan avsett för ventilation.- De två utloppsledningarna, med dimensionen 1000 millimeter, som kommer ut nerifrån källarplanet på nio meters djup har just gjutits fast. Ledningarna ska sedan anslutas till en ventilkammare i marknivå utanför pumpstationen, säger Hans Pettersson som är Veidekkes platschef för bygget av pumpstationen.Rören gjuts in med tryckupptagande fläns för att kunna hantera eventuella tryckstötar som kan uppstå. Innanför väggen till vänster om rören, se bild, sitter så kallade avasttankar. Avasttankarna funktion är att ta upp tryckstötar från pumparna så inte maxtryck överskrids i ledningarna. Under hösten kommer sex pumpar att levereras till Gässlösa och lyftas in i pumprummet. Pumparna kommer tillsammans att göra det möjligt att uppnå en maxkapacitet på 9 600 kubikmeter per timma vid fullt flöde. Detta är för att kunna klara extrema förhållanden och hantera stadens expansion som kommer att medföra ett större flöde till avloppsreningsverket i framtiden. Apropå det inkommande flödet:-Anslutningarna till de två inkommande spillvattenledningarna med dimensionen 1400 millimeter har just förlagts, säger Leif Flysjö, byggledare för pumpstationen. Gatan utanför pumpstationen kommer att grävas upp för att göra plats för de nya självfallsledningarna som avloppsvattnet ska flöda in i pumpstationen.I dagsläget räknas pumpstationen som uppförs på Gässlösavägen till en av Sveriges största.  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Rötkamrarna Börjar Bli synliga på site

  Denna syn möts man av på site just nu. Här är en rötkammare och ett rötslamlager fångade på bild. Mellan dem ser vi början/toppen på en rötslambuffert. Rötkammaren och -slamlagret är båda 20 meter höga. Läs mer
  2 kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö