Avloppsreningsverket

Boråsarnas nya avloppsreningsverk på Sobacken stod klart under 2018 och släpper ifrån sig ett av världens renaste avloppsvatten. För många är det självklart att kunna spola utan problem men ett avloppsreningsverk är en viktig del av infrastrukturen och kapaciteten avgör om staden ska kunna fortsätta att utvecklas och expandera. Och nu är det möjligt! Spola med rent samvete.

Det nya avloppsreningsverket ersätter det gamla på Gässlösa från 1934. På Sobacken renas avloppsvattnet från biologiskt material, fosfor och kväve. Avloppsslammet rötas i rötkammare och blir biogas som renas och tryckhöjs i uppgraderingsanläggningen.

Målsättningen med ett nytt avloppsreningsverk

  • Kapacitet att uppnå lagstadgade miljögränsvärden för avloppsvatten.
  • Ökad kapacitet för avloppsrening i framtiden.

Se film från byggnationen

Se en film från byggnationen av avloppsreningsverket på Sobacken inspelad i mitten på februari 2018.

Tekniska data

Miljötillstånd utsläppsvärden:
Fosfor 0,2 mg/l
Kväve 8 mg/l
BOD 8 mg/l

Kapacitet: 150 000 pe (personekvivalenter)

Avloppsrening i tre steg

Här kan du se en illustration över hur reningen av avloppsvattnet går till. Det finns olika processdelar för rening av avloppsvatten. Dessa processer är indelade i tre olika: mekanisk rening, biologisk rening och kemisk rening. Vid mekanisk rening avskiljer man först och främst grövre partiklar (trasor, träbitar etc) och i senare steget tunga partiklar som sand. I den biologiska reningen avskiljer man organiskt material, kväve och fosfor och i det slutliga steget den kemiska reningen tar man bort små partiklar och kvarvarande fosfor från avloppsvattnet.

Antibiotikasmart VA-sektor

Borås Energi och Miljö är pilotverksamhet för en antibiotikasmart VA-sektor! Antibiotikasmart® Sverige är ett initiativ för att engagera hela samhället i att nå en framtid där verksamma antibiotika ska fortsätta finnas tillgängliga både för oss och för kommande generationer.

- Antibiotikaresistens är ett växande problem över hela världen. Hela samhället behöver hjälpas åt för att vi ska kunna fortsätta använda antibiotika mot infektioner, och VA-sektorn har en viktig roll i arbetet för ett antibiotikasmart Sverige. VA-sektorn har potential att bidra med kunskap kring spridningen av antibiotikasubstanser och antibiotikaresistenta mikroorganismer i miljön, och med rätt VA-hantering kan sektorn i olika grad även förhindra spridningen av resistenta bakterier, säger Inga Zetterqvist, kriterieansvarig Antibiotikasmart® Sverige.

För att vägleda och fortsätta utveckla arbetet har ett antal kriterier arbetats fram ihop med flera VA-verksamheter och experter runt om i landet. Kriterierna handlar om olika arbetssätt, former av samverkan och mätningar för att VA-sektorn på bästa vis ska kunna bidra till det antibiotikasmarta arbetet. Motsvarande kriterier håller även på att utvecklas och pilottestas för andra verksamheter på kommun- och regionnivå inom sjukhus och primärvård, äldre- och funktionshinderomsorg samt skolor och förskolor.

Initiativet med Antibiotikasmart® Sverige leds av Folkhälsomyndigheten och RISE Research Institutes of Sweden med finansiering av Vinnova. Läs mer på www.antibiotikasmartsverige.se

 Hitta till Sobacken

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.