Avfallsanläggningen

På Sobacken finns en komplett avfallsanläggning några kilometer utanför Borås utmed riksväg 41.

Öppettider Sobacken

Måndag-torsdag kl 7:00-16:00
Fredag kl 7:00-15:00

Hitta hit

Från Borås:

  1. Ta Riksväg 41 mot Varberg.
  2. Kör rakt fram i ca 7-8 km .
  3. Sväng av vid avfart skyltat "Energi- och Miljöcenter".
  4. Lastbilar med avfall eller biobränsle samt leveranser, sväng höger skyltat Vågstation.
    För personbilar till besöksparkeringen - fortsätt rakt fram mot Kontor, besökande.

GPS-koordinater
WGS84
57°39’29.3”N 12°55’04.5”E

WGS84
DDM57°39.118'N 12°55.041'E

WGS84 decimal (lat, lon)
57.651968, 12.917347

RT90
6395563, 1327609

SWEREF99 TM
6391872, 375716

1. Invägning och kontroll

Allt avfall och återvinningsmaterial som fraktas in på Sobacken vägs och kontrolleras. Den som transporterar in avfall på Sobacken ska fylla i en avfallsdeklaration som anger vad avfallet består av och varifrån det kommer. En mottagningsavgift per ton tas ut. Avgiften skiljer sig avsevärt åt beroende på vilken typ av avfall det rör sig om och ifall det är sorterat.

2. Receptionen för besökare

När du kommer som besökare eller konsult till Sobacken ska du anmäla dig i Receptionen. Här finns en dator för att skriva in sig och ett automatisk e-post skickas till din mottagare på BEM. Du får också en besöksetikett som du ska ha med dig under besöket. Innan du lämnar Sobacken ska du avregistrera dis genom att återgå till datorn vid receptionen och scanna din etikett. Syftet med denna registrering är att veta hur många människor som befinner sig på anläggningen i fall en Krissituation skulle uppstå.

3. Avloppsreningsverket

Till avloppsreningsverket pumpas boråsarnas avlopp för rening som sker i tre steg; mekanisk, biologisk och kemisk.

Det första steget, mekanisk rening tar bort grövre partiklar så som t.ex. grus, sand, pappersservetter och slam. I nästa steg renar mikroorganismer vattnet från ammonium och organiskt material. Det är en process som är känslig för föroreningar av olja, lösningsmedel och andra giftiga ämnen. Därför ska sådana ämnen inte spolas ner i avloppet! Sista steget renar vattnet från fosfor genom att ett aluminiumsalt och polymer tillsätts. Saltet reagerar med fosforn och bildar en fällning som får sjunka till botten. Det klara renade vattnet är redo att släppas ut till Viskan.

Avloppsreningsverket är byggt för att rena avlopp från motsvarande 150 000 personer. Den ska klara av att rena vattnet till halter av 8 mg BOD7/liter, 8 mg kväve/liter och 0,2 mg fosfor/liter.

4. Slambehandling

Slammet som separeras i det mekaniska steget i avloppsreningsverket behandlas tillsammans med slam från andra mindre avloppsreningsverk samt avskilt olja från restauranger. Behandlingen hygieniserar slammet vilket avdödar sjukdomsalstrande bakterier som salmonella och E. Coli genom, värme och genom att andra Metangasproducerande bakterier gynnas.

Den producerade metangasen kan användas som bränsle i bilar eller i värmepannor. Det behandlade slammet avvattnas och används dels till täckning av deponin dels skickas den till förbränning i avfallsförbränningen på Ryaverket i Borås.

5. Kraftvärmeverket

Kraftvärmeverket på Sobacken förbränner skogsavfall i form av flisade grenar, toppar och rötter. Verket har en total effekt på 120 MWth (termisk effekt). Huvdelen av den termiska energin pumpas in till Borås i form av 92°C varmvatten för fjärrvärme. Resterande effekt i form av överhettad vattenånga driver en turbingenerator och omvandlas till elektricitet.

6. Bränslelager

Bränslet till kraftvärmeverket lagras på grus- och asfalterade ytor. Allt bränsle som levereras till Sobacken vägs och ett prov av träflisen tas för analys av energiinnehållet. För att det krossade flisbränslet ska matas in i pannan finns en s.k. tippficka och ett långt transportband som kontinuerligt matar in bränslet till pannan. Genom att använda ett transportband minskar vi de interna transporterna avsevärt.

7. Biologisk behandling

Till vår anläggning för biologisk behandling kommer ditt utsorterade matavfall och biologiskt avfall från företag. Det kan vara så väl slakteriavfall och produktionsspill från livsmedelsindustrier som överblivet livsmedel från butiker eller livsmedelsindustrin.

Pumpbart avfall som består av rent organiskt material går direkt in i anläggningens bufferttankar. Hushållsavfall och t.ex. avfall från livsmedelsbutiker måste först förbehandlas för att avskilja den svarta påsen eller förpackningar i avfallet från butiker.

Hushållsavfallet krossas och mixas för att därefter gå igenom en stor press varefter det organiska materialet återfinns i pressvätskan. Det s.k. rejektet (rester av plastpåsar och förpackningar) skickas till förbränning och blir till nyttig energi i form av fjärrvärme.

Det organiska materialet blandas i en bufferttank där nedbrytningen startar. Sedan pumpas slurryn in i rötkammaren där det finns olika grupper av bakterier som lever av det som pumpas in. Bakterierna är specialiserade på olika steg i nedbrytningen Metangasbakterierna, som utsöndrar biogas, är sista länken i kedjan. Varje dygn matas rötkammaren med ca 130 m³ slam och lika mycket pumpas ut. Hela rötkammarens volym omsätts på drygt 20 dagar. För att säkerställa att alla eventuellt skadliga bakterier, som t.ex. salmonella, avdödas har vi en period om minst 10 timmar då inget nytt material pumpas in eller ut. I kombination med en temperatur på över 52 grader säkerställs att materialet hygieniseras. Detta är viktigt då det som pumpas ut ur rötkammaren används som gödningsmedel för åkermark, s.k. biogödsel. Biogödseln ersätter konstgödsel och sluter kretsloppet.

Läs mer om biogas

8. Mellanlagring av farligt avfall

Idag talas det mycket i samhällsdebatten om återvinning, att avfall inte är skräp utan en råvara till industrin. Så gott som allt ingår i ett kretslopp där det omvandlas till något nytt som är användbart. Det man inte lika ofta hör om är hur vi skall handskas med det som är skadligt för oss människor och vår miljö. Det avfallet måste fasas ut ur samhället till en säker slutförvaring.

På Sobacken finns ett mellanlager för farligt avfall. Det farliga avfall som du lämnar till återvinningscentralen och farligt avfall från verksamheter transporteras först till Sobacken. Här sorteras och registreras kemikalier och annat som kommer in. Det farliga avfallet packas sedan om på ett mer rationellt sätt innan det transporteras vidare till demontering, återvinning och destruktion.

Vi har tillstånd att hantera 8 000 ton farligt avfall på Sobacken per år.

9. Deponi för icke farligt avfall

Deponi är miljöriktig slutförvaring för avfall som varken går att materialåtervinna eller energiåtervinna. Det kan vara inert material så som isoleringsmaterial eller förorenade massor. Tegel, betong och klinkers kan också läggas på deponi. Hanteringen leder till att skadliga ämnen inte hamnar i naturen.

Genom avgifter, restriktioner och förbud har mängden avfall som får läggas på deponi minskat avsevärt de senaste 20 åren. Det avfall som deponeras kan idag inte återvinnas. Det pågår forskning för att minska mängden avfall som deponeras ytterligare. Vi följer med i forskningsdebatten och hoppas på att i framtiden kunna minska det avfall som vi lägger på deponi.

På Sobacken har vi tillstånd att deponera 110 000 ton icke farligt avfall per år och 6000 ton farligt avfall per år.

10. Beredningsanläggningen

Till bränsleberedningen kommer de vita påsarna med restavfall som du lägger i ditt avfallskärl sedan de sorterats isär från de svarta påsarna i den optiska sorteringen. Hit kommer också brännbart avfall från återvinningscentralerna och brännbart verksamhetsavfall. I bränsleberedningen krossas avfallet för att göra det lämpligt som bränsle i pannorna på Ryaverket där Borås Energi och Miljös fjärrvärmeproduktion äger rum.

Vi har tillstånd att hantera 150 000 ton brännbart avfall per år.

11. Återvinningsyta

Återvinningsytan används som mellanlagring/sortering för olika materialslag så som Blandat avfall, impregnerat trä, gips och plast mm. Här mellanlandar också förpackningar från hushållen som samlas in genom Sortera Mera! De olika materialslagen återvinns och används sedan som råvara i industrin för tillverkning av nya förpackningar och produkter.

12. Omhändertagande av lakvatten

Allt förorenat vatten från avfallsanläggningen samlas upp i en lakvattendamm. I lakvattendammen luftas vattnet för att oxidera bort illaluktande svavelgaser. Vi tar prover på vattnet varje månad för att kontrollera vilken mängd metaller, kväve, fosfor och andra ämnen som vattnet innehåller. Lakvattnet går sedan i ledning till avloppsreningsverket.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.